Internet

Rychlost může být ovlivněna aktuálním vytížením sítě, koncovým zařízením nebo WiFi připojením prostřednictvím bezdrátového routeru, nebo souběžným využíváním jiné služby elektronických komunikací, popřípadě obsah cílového požadavku uživatele. Rychlost je sdílena s ostatními účastníky sítě s agregací 1:5. Pro zjišťování výkonu služby je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní vrstvě TCP/IP modelu. Měření kvality služby (rychlost připojení) probíhá na L4 vrstvě.

Inzerovaná, běžně dostupná, minimální i maximální rychlost, tj. kvalita poskytované služby je dána základními datovými parametry podle všeobecného oprávnéní c. VO-S/1/08.2020-9. Jedná se o následující rychlosti stahování a odesílání dat.

Definice dle všeobecného oprávnéní vydaného Českým telekomunikačním úřadem č. VO-S/1/08.2020-9

Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu. Informace o možné varianci a jejích fyzikálních příčinách musí být uvedena v účastnické smlouvě.

Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k Internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetne reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k Internetu, a jakou označuje službu přístupu k Internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není vetší než maximální rychlost.

Bežně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60% hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95% času během jednoho kalendářního dne.

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se príslušný poskytovatel služby prístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespon 30 % hodnoty rychlosti inzerované.

Za velkou trvající odchylku od inzerované rychlosti stahování (download) nebo odesílání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytvárí souvislý pokles výkonu služby prístupu k internetu, tj. pokles skutecne dosahované rychlosti odpovídající merením stanovené TCP propustnosti pod 30% hodnoty inzerované rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od inzerované rychlosti stahování (download) nebo odesílání (upload) dat se považuje taková odchylka, pri které dojde alespon ke trem poklesum skutecne dosahované rychlosti odpovídající merením stanovené TCP propustnosti pod pod definovanou hodnotu bežne dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v casovém úseku 90 minut.